Ενισχυτική διδασκαλία

Σχολικό έτος 2020-21

Συμπλήρωση αιτήσεων-δηλώσεων μαθημάτων από γονείς και
υποβολή τους στο σχολείο έως 04/12/2020


Επισυνάπτονται:

1) ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: 

Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

                                       ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020-2021
 
                                                              2) Υπόδειγμα αίτησης-δήλωσης μαθημάτων 

 

 

 

Σχολικό έτος 2017-18

Έναρξη: 13/12/2017

Η αίτηση και το πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2017 - 2018 επισυνάπτονται.

Στο σχολείο μας λειτουργεί η ενισχυτική διδασκαλία στα μαθήματα:

1) Μαθηματικά για την Α΄ και Β΄ τάξη

2) Αρχαία και Νέα για την Α΄ τάξη

Σχολικό έτος 2016-17

Κατά το σχολικό έτος 2016 - 2017 στο σχολείο μας λειτούργησε η ενισχυτική διδασκαλία στα μαθήματα:

1) Μαθηματικά και

2)Αρχαία

Σχολικό έτος 2015-16

Κατά το σχολικό έτος 2015 - 2016 στο σχολείο μας λειτούργησε η ενισχυτική διδασκαλία στα μαθήματα:

            1) Μαθηματικά

     2) Αρχαία

      3) Γλώσσα

      4) Φυσική

και 5) Χημεία