Εγγραφή σε ΕΠΑ.Λ

Επισυνάπτονται: Εγκύκλιος του Υ.Π.Π.Ε.Θ. για την εγγραφή σε ΕΠΑ.Λ

και οδηγίες εφαρμογής εγγραφών.